rafTobruk271x186

Entrance to RAF Tobruk

Entrance to RAF Tobruk